ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Поздрав по случай Националния празник на Република България

 

Децата от Клуб "Родолюбие" по Проект "Учим и творим днес, за да успеем утре"  Договор № BG05M2OP001-3.013-0001-C01, Ви поздравяват послучай Националния празник на България.

Поздравите ще откриете в прикачените файлове