ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Проект по Национална програма "Успяваме заедно" на МОН

През учебната 2019 - 2020 г. ДГ "Детелина" реализира проект по Национална програма "Успяваме заедно" на МОН.

Проектът е насочен към осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за плавен преход на детето от семейната среда към детската градина. Изграждане на семейна общност в рамките на институцията. Овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с родителите на новопостъпилите деца.