ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Национална програма "Хубаво е в детската градина"

Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основните и допринасят за
познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Осигуряването
на достъп до образование и грижи в ранна детска възраст има съществено значение за
развитието на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. Затова е
налице необходимост от стимулиране на изработването и прилагането на иновативни и
авторски програмни системи, които да отговорят на спецификата и визията на съответната
институция, а също така и на осигуряването на възможности за обсъждане и споделяне на
натрупания опит и постигнатите резултати.

Конкретните специфични цели на националната програма "Хубаво е в детската градина" се изразяват в :

- изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда;
- споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата
в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата;
- изграждане на учеща общност в рамките на детската градина и между детски градини. 

Дейностите по програмата "Хубаво е в детската градина" са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането
на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното
образование. По програмата е допустимо изпълнението на следните дейности:
1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни
педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи,
в т.ч. при необходимост наемане на други педагогически специалисти за провеждане на
дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.
2. Изработване и споделяне иновативни практики за провеждане на дейности с децата и
семействата в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата.
3. Споделяне на избрани методи за проследяване постиженията на децата и определяне на
готовността им за училище в партньорства със семействата.

 

 Провеждане на есенен поход до близка местност с цел опознаване на околната среда и събиране на природни материали

Децата от подготвителните групи на ДГ "Детелина", гр. Дряново (Централна база, база "Иглика" и базата в с. Царева ливада) проведоха есенен поход до близка местност в населеното място с цел опознаване на околната среда, събиране на природни материали и развиване на физически качества чрез подвижни и спортно-подготвителни игри на открито. Събраните природни материали са предвидени за изработване на красиви изделия по време на организирания семеен уъркшоп "Пъстра есенна палитра", а по-нататък - за продажба на Есенния благотворителен базар.