ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В детска градина "Детелина" се реализира проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

В детска градина "Детелина" се реализират:

Дейност 1.Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, 

Дейност 2.Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

 

Срок на проекта: 31.12.2023г.