ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“

Детска градина "Детелина" започна реализирането на  проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“. Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 В детска градина "Детелина" ще се реализират следните дейности:

 Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, както и обучения на непедагогическия персонал, в съответствие на утвърдени програми за професионалното и кариерното им развитие:

 Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

 Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование.

 Дейност 4. Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование.

Прикачени документи

Информация за проекта