ДГ Детелина
Детска градина в град Дряново

Мисия и визия

Мисия на детската градина

Да поставим основите на умения за "учене през целия живот" и личностно развитие на децата, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да възпитаме хора знаещи, можещи, изпълнини с оптимизъм и вяра в собствените си сили, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения и компетенции. Пълноценна интеграция и социализация на децата от етническите малцинства. Деца, възпитани в дух на толерантност към различните етноси.

 

Визия на детската градина

ДГ "Детелина" да се превърне в желано и любимо място на децата с пространство за игра, познание и общуване; в дом на радостта и обичта; в център за творчество и сътрудничество мужду деца, родители и учители.